05-839: Interactive Data Science

Final Projects

Fall 2020

Learn more about the class at dig.cmu.edu/ids2020.

 1. Team good_or_bad: Tianyi Lin, Yutian Zhao, HongyuanZhang, Ling Zhang

  Github Repo | Report 2. Team squirrels-in-my-pants: Vivian Sun, Julie Choi, Asad Sheikh, Mei Leng

  Github Repo | Report 3. Team panda: Faner Lin, Shuaidong Pan

  Github Repo | Report 4. Team mythbusters: Joseph Koshakow, Vivian Lee, James Mahler, Bradley Warren

  Github Repo | Report 5. Team profiler: Haonan Wang, Lichen Jin, Weiyi Zhang, Yijie Zhang

  Github Repo | Report 6. Team lydia: Lydia Schweitzer

  Github Repo | Report 7. Team holmes-and-watson: Bryce Wilkins, Adam Kratch

  Github Repo | Report


 8. Team classification-clarification: Christian Deverall, Laura Howard, Nathan Jen, Juliette Wong

  Github Repo | Report 9. Team ni-hao: Xiaoyu Sun, Liyun Tu, Shengli Zhu, Xi Chen

  Github Repo | Report 10. Team airbnb-rats: Connie Ye, Lukas Hermann, Nur Yildirim, Shravya Bhat

  Github Repo | Report 11. Team zhihu: Jiayi Weng, Xinyue Chen, Xuanyi Li, Yeju Zhou

  Github Repo | Report 12. Team hu-giesa-erdolu: Emek Erdolu, Katherine Giesa, Meijie Hu

  Github Repo | Report 13. Team index-out-of-bounds: Chuhan Feng, Jiecheng Xu, Jingyuan Li

  Github Repo | Report 14. Team ctqa: Jeffrey Huang, Aditya Shetty, Yuanyuan Wang, Yuanxin Wang

  Github Repo | Report 15. Team planning-for-the-best: Weiqin Wang, Yifan Song, Seungmyung Lee, Eileen Wang

  Github Repo | Report 16. Team vectorization: Xinwen Liu, Xinyu Lin, Yuxi Luo, Shaobo Guan

  Github Repo | Report 17. Team lyric-visualization: Paulina Davison, Peter Schaldenbrand

  Github Repo | Report 18. Team null-pointer-1: Ruoxin Huang, Xinyi Xu, Tianyang Zhan, Ziming He

  Github Repo | Report 19. Team carambola-of-evolution: Clay Yoo, Ihor Markevych

  Github Repo | Report 20. Team numpy-tomato-and-potato: Zhanlin Sun, Tong Xiao, Andong Jing, Zixuan Zeng

  Github Repo | Report 21. Team stop-forest-fires-at-any-cost: Taylor Sullivan, Arpit Kumar, Sammy Hajomar, Joshua Vargas

  Github Repo | Report